Arapça sınav sitesi - Akademiarabic.com Konuya göre sorular 1-) Onun bedenî yapısında maddî evrenin bütün varlıklarının örneklerini bulmak mümkün olduğu gibi ruhanî yapısında da melek, insan, cin, şeytan ve öteki ruhsal varlıklarla bunların evrendeki işlevlerini bulmak mümkündür. Bu yüzden ”marifetü`n-nefs”in bütün gerçek ilimlerin şartı olduğunu savunan filozoflar kimdir?
2-) Filozofların da belirttikleri gibi istenen her şey hayır olması dolayısıyla, hayır ise ancak kendisi dolayısıyla istenir. Bu da, yalnızca mutlak ve saf olan hayır (hayru`lmahz) dır. Bu mutlak hayrın mutluluktan başka bir şey olmadığını belirten filozoflar kimdir?
3-) İhvân-ı Safâ, daha geniş açıdan lezzetleri başlıca dört bölümde incelemiştir. İnsanla melek arasında ortak olan lezzet aşağıdakilerden hangisidir?
4-) Mahrût (sıcak) tabiatlar, çoğunlukla yiğit, cömert, çabuk öfkelenen, çabuk yatışan, kin gütmeyen, aceleci, zeki, hayal güçleri geniş kişiliklerdir. Sıcak tabiatın zıddı olan ahlaki ve psikolojik yapıya sahip tabiat İhvan-ı Safa’nın belirttiği hangi karakter içinde yer alır?
5-) Fazla zeki olmayan, sebatsız, müsamahakâr, yumuşak huylu, çabuk ikna olan, çabuk unutanlar İhvan-ı Safa’nın belirttiği hangi karakter içinde yer alır?
6-) Peygamber Efendimiz’i 2. kuşaktan dedesi Haşim’in dört erkek çocuğundan biri olan asıl adı Şeybe olan dedesi hangisidir?
7-) Hz. Muhammed’in (s.a.v) günümüzün deyimiyle gençliğinde 20’li yaşlarda etkin olarak yer aldığı sosyal sorumluluk projesine ne ad verilir?
8-) Haram aylarda yapılmış olan, Kinane ve Hevazin kabileleri arasında vuku bulan Hz. Muhammed’in ( s.a.v) 14-15 yaşlarında katılmış olduğu savaştır?
9-) Hangisi Kabe-i Muazzama’ya verilen isimlerden biridir?
10-) Kuzey Arabistan’da Şam’ın 260 km. kuzeydoğusunda kurulmuş olan, uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden, II. ve III. yüzyıllarda en parlak dönemini yaşayan, günümüze kitâbeleriyle birlikte harabeleri ulaşan, birçok görkemli mimarî yapı inşa eden, Hâlid b. Velîd tarafından sulh yoluyla fethedilen krallık hangisidir?
11-) Bereketli topraklar diye adlandırılan, medeniyetler kurulmuş olan, Yahudi ve Hristiyanların var olduğu, İran ile Bizans (Habeşistan) arasında bir mücadele alanı bölge neresidir?
12-) Hz. Peygamberin doğumuna tesadüf eden yıllarda adaletiyle ünlü, (531-579) yıllarında İran’ın başında bulunan, Bizans’ı yenmiş, Yemen’i ele geçirmiş İran hükümdarı kimdir?
13-) Dindaşlarının karşılaştığı zulme yardımcı olmak için Yemen’e ordu gönderip oraya hakim olan, buradan Kuzey’e genişleme siyaseti olarak Yemen valisi Ebrehe’nin Fil ordusuyla birlikte Kabe’ye saldıran, daha sonradan ise ilk Müslümanların ilk hicret yurdu olan ülke hangisidir?
14-) Cahiliyenin en çok şaşırdığı ve akıllarını almadığı iki önemli mevzu nedir?
15-) Aşağıdakilerden hangisi nazil olan ilk ayetlerin verdiği mesajlardan biri değildir?
16-) İktisadi kuşatma olan Boykot kararının amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
17-) Peygamber Efendimiz’in Mekke’de iken hakaret, saldırı ve kötü muameleye maruz kaldığında, evine birkaç defa sığındığı ve onun da onu koruduğu rivayet edilen; yapılan bu iyiliğini unutmayan Peygamber’imizin , Mekke’nin fethi günü Ka’be’ye sığınan güvendedir, demekle kalmayıp «………….’ın evine sığınan güvendedir» diyerek ona olan vefasını gösterdiği şahıs kimdir?
18-) Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin İslam’ın tebliğine karşı çıkma sebeplerinden biri değildir?
19-) Dar’un Nedve’de alınan kararlar sonucunda Rasulullah ile müzakerelerini sürdüren müşrikler yine aralarından bir kişiyi onunla görüşmek üzere gönderirler. Karşılıklı konuşmalardan sonra Peygamberimiz’in (s.a.v) okuduğu ayetleri dinleyen bu kişi«Ne isterseniz öyle yapın, çünkü bu iş benim halledebileceğim bir şey değil» diyerek çaresizliğini ortaya koyar.Bu sözü edilen şahıs kimdir?
20-) Aşağıdakilerden hangisi İslam’la şereflenen ilk genç müslümanlardan değildir?
21-) Hz. Muhammed (s.a.v) kendisine vahyedilen ayetler sonrasında yaklaşık 3-4 yıl boyu devam eden gizli daveti sonlandırmış, öncelikle akrabalarından başlayarak İslam’a davetini artık açıktan sürdürmüştür. Açıktan davetin akrabalardan başlayarak emredildiği, hatta indiği zaman bir müddet Peygamberim’izin bir ay kadar evine kapandığı ‘’(Önce) en yakın akrabanı uyar . (214) Mü’minlerden sana uyanlara kanatlarını …………’’ diye devam eden ayetler hangi sureye aittir?
22-) Peygamberimiz’e (s.a.v) Hira’da gelen ilk vahiy, inen sure ve ayetler, daha sonrasındaki vahiy sürecinde nazil olan sureler aşağıdakilerden hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
23-) Cahiliye döneminde aradığını ne Hıristiyanlıkta ne de Yahudilikte bulamamış olan, putlara takdim olunmuş kurbanların etlerini yemeyen, bundan dolayı : ‘’Ey Allahım! Şayet seni hoşnut edecek ibadet biçiminin ne olduğunu bilseydim ona yönelirdim. Fakat böyle bir şey bilmiyorum.’’ diyerek avuç içlerine secde eden kişi kimdir?
24-) Hümeze suresi hangi olay üzerine inzal olmuştur?
25-) Fetretül vahiyden sonra inzal olan süre hangisidir?
26-) Müşriklerin Hz peygambere karşı faaliyetlerinden DEĞİLDİR?
27-) Genel davet ilkeleri ve Mekkeli müşriklerin en şaşırdıkları iki mevzu hangileridir?
28-) Ebu Leheb’in tepki verdiği ve daha sonra Leheb süresinin inzali hangi olaydan sonra olmuştur?
29-) Peygamber efendimize ‘’Sen bütün istenilenleri yapmadın, yemin olsun ki gözümün önünde gökyüzüne merdiven dayayarak çıkarak 4 büyük melekle beraber parlayan yıldızı getirmedikçe sana inanmayız’’ diye söyleyen müşrik kimdir?
30-) Mekke döneminde müşriklerin tebliğe karşı gelme sebeplerinden değildir?
31-) Hicret’in gerçekleştiği yıllarda Medine’de hüküm sürmekte olan siyasi hayatın özelliklerinden hangisi yanlıştır?
32-) Hangisi İlk İslam Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?
33-) Hz. Peygamber, müslümanları, müşrikleri ve yahudileri toplumsal birlikteliğe dahil ederek, şehirde huzur ve sükunu sağlamak için İslam devletinin temellerini atmış; yeni toplumun hukukî altyapısını Medine vesikasına dayandırmıştır. Hangisi bu vesikaya paydaş olan topluluklardan birisi değildir?
34-) Peygamberimiz Mescid-i Aksa’ya doğru namaz kıldığı esnada gelen ayetler neticesinde yönünü Mescid-i Haram’a dönerek namazına devam ettiği, kıblenin değiştirilişinin gerçekleştiği mescidin adı nedir?
35-) Evs ve Hazreç’ten bazılarının Hz. Muhammed (s.a.v) ile görüşmeler yaptığı o dönemde ayrıca Medine’de kral seçilmek üzere olan, hatta tacı bile sipariş edilmişken krallığı rafa kaldırılan işinin adı nedir?
36-) “Bunlar, İslam uğrunda göç ederek yurdunuza gelmiş kardeşleriniz. İçinizden her ailenin göçmen bir aileyi yanına almasını öneriyorum. Bir araya gelmiş, büyümüş ve bundan böyle de bir tek aile gibi çalışacak olan bu iki aile birlikte kazanacaklar, birlikte harcayacaklar ve sadece bir büyük aile teşkil edeceklerdir” buyuran Peygamber’imizin müslümanları birleştirme, sağlam bir toplum oluşturma ve uhuvvet ihdas etme çabasına ne ad verilir?)
37-) Hicret sonrası Medine’de inşaa edilen Mescid-i Nebevinin fonksiyonlarından hangisi yanlış olarak verilmiştir?
38-) Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşrikler açısından Medine`ye hicretin sonuçlarından değildir?
39-) Medineli müslümanlar 2.Akabe biatlarından sonra Hz. Peygamberi ve ona inananları şehirlerine hicret etmeye davet ettiler. Hz. Peygamber, onların kendi aralarından 12 kişiyi başkan (nakib) seçmelerini istedi. Onlar da kendi aralarından 9’u Hazrec’li 3’ü Evs’li olmak üzere 12 nakib seçtiler. Nakibler, Medine’deki Müslümanların problemleri ile ilgilenmek, İslam’a davette bulunmak ve oradaki gelişmeleri takip edip Rasulullah’a iletmekle görevlendirildiler. Bunlardan Nakibü’n-nukaba seçilen kişi kimdir?
40-) Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hicret’ten sonra Medine şehrinin tüm Müslüman aile reislerini topladı ve “Bunlar, İslam uğrunda göç ederek yurdunuza gelmiş kardeşleriniz. İçinizden her ailenin göçmen bir aileyi yanına almasını öneriyorum. Bir araya gelmiş, büyümüş ve bundan böyle de bir tek aile gibi çalışacak olan bu iki aile birlikte kazanacaklar, birlikte harcayacaklar ve sadece bir büyük aile teşkil edeceklerdir” buyurdu. Her iki tarafında Rasulullah’ın sözüne uymaları sonucunda Ensar ve Muhacir kardeşliğinin çok önemli kazanımları olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu kazanımlardan biri değildir?
41-) Habeşistan’a hicret eden bazı müslümanlar duydukları bir olay neticesinde geri dönmeye karar vermişlerdir.Fakat döndükleri zaman kendileri ancak bir müşrikin onları himaye etmesi ile Mekke’ye girebilmişlerdir. Onların geri dönmesine sebep olan hadise nedir?
42-) Bedir savaşında sancaktarlık yapan, esir düşen kardeşi Ebu Aziz’in ellerinin sıkı bağlanmasını zengin olan annesinin onu kurtarmak için yüklü bir fidye verebileceğini söyleyen,inancı uğrunda annesine karşı duran ve zenginliği elinin tersiyle iten öldüğünde kefeni bile olmayan sahabi kimdir?
43-) Bi’setin 11. yılı Hac mevsiminde 10 Zilhicce günü Hz. Peygamber, Mina’da on beş hkişiyle görüşüp onlara İslam’ı takdim etti ise de onların hiçbiri İslam’ı kabule yanaşmamıştır. Nihayet onaltıncı heyet olarak Akabe mevkiinde Yesrib’den gelmiş Hazrec kabilesine mensup 6 kişilik bir grupla görüşür, onlara İslam’ı ve peygamber olarak gönderilişini anlatır. Kısa süren bir fikir teatisinden sonra onlar İslam’ı kabul ederler.Aşağıdakilerden hangisi 1 yıl sonra tekrar gelme sözü veren Hazreçlilerden biridir?
44-) Abdullah b. Abbas, Cabir b. Abdullah, Enes b. Malik ve Hz. Ömer gibi sahabelerin Mirac hadisesinin nasıl gerçekleştiği ile ilgili doğru görüşleri hangisidir?
45-) İsra ve Miraç hadisesinin gerçekleştiğine delil olan ayetler İsra suresi 1. ayetidir. Kur’an-ı Kerim’de bu hadiseye delil olan diğer ayetler hangi sureye aittir?
46-) Rasûlullah Taif’ten dönerken gece molası vermişti. Namaza durdu. Namazda kıraat halindeyken onu bir grup cin dinledi ve dinledikleri Kur’an hoşlarına gitti; iman ettiler. Gidip diğer cinlere, dinlediklerini haber verdiler. Bu hadisenin gerçekleştiği Peygamberimiz’in yolda mola verdiği vadi hangisidir?
47-) I - Müşrikler Haşimoğullarıyla ve Muttalipoğullarıyla konuşulmasını, onlarla birlikte oturulmasını, kız alıp verilmesini, ticari münasebette bulunulmasını yasaklamışlardı. II - Alınan kararların yazılı olduğu vesikayı müşrikler Kabe`nin iç tarafına astılar. III - Hz Hatice`nin akrabaları bu ambargo esnasında Müslümanlara yardımcı olmuşlar, gıda malzemesi göndermişlerdir. IV - Bi’setin 9. yılında başlayan ambargo ve boykot 10. yılda sona ermiştir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
48-) İkinci Habeşistan hicretinden sonra Kureyşliler ………………. maiyetinde bir heyeti Necaşi’ye elçi göndererek; «Bunlar, bizim kaçkınlarımızdır. Bunları bize teslim et» demişlerdir. Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken isim hangisidir?
49-) I - İlk gidenler 10 veya 11 erkek, 4 kadındır. Toplamı 14-15 kişidir. II - İkinci kafilenin reisi, Cafer b. Ebî Talib’dir III - İlk giden kafilenin başında Osman b. Affan ve hanımı Rukiye de vardır. IV - Hz. Peygamber, Habeş Kralı Necaşi’ye Cafer ve arkadaşlarına yardımcı olmasını istediğini belirten bir mektup göndermiştir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
50-) İbn Miskeveyh`in “natık güç” dediği bilgi ve düşünme gücü aşırılıklardan uzak olur, gerçekte bilgisizlik olduğu halde bilgi zannedilen şeylere yönelmeden sadece sahih bilgilere şevk duyarsa bundan hangi erdem doğar?
51-) “Gazabi nefs” de denilen ”öfke gücü” akıllı nefse itaat ederek dengeli bir yapı kazanırsa bundan da `hilim erdemi” doğar; buna bağlı diğer fazilet aşağıdakilerden hangisidir?
52-) ‘’Behimi nefis” de denilen ‘’şehevî gücün’’ erdemi nedir?
53-) İbn Miskeveyh, bilgi eksikliği sebebiyle ruhun ölümsüzlüğü konuşunda kuşkuya kapılanlardan söz ederek, öteki canlılar ve bitkilerde olduğu gibi insanın da bedensel bileşimi bozulunca yok olup gideceğini düşünenlere hangi tanımı kullanmıştır?
54-) İbn-i Miskeveyh’in “Nefse ait bir erdemdir ve öteki üç temel erdemin (hikmet, iffet, şecaat) uyumundan doğar” dediği erdem hangisidir?
55-) İbn-i Miskeveyh yapma gücüyle kazanılan yetkinliği ne olarak adlandırmıştır?
56-) İslâm düşünürleri içinde ahlaka verdiği büyük önem dolayısıyla ahlâk filozofu olarak tanınan, Aristoteles etkisinde yazılmış olmasıyla birlikte İslâmî inanç ve ilkelerle bağdaşmayan görüşlerinde Aristoteles`ten uzaklaşan ‘’Tehzîbu`l-Ahlâk’’ isimli eserin sahibi düşünür kimdir?
57-) Farabi`nin mutluluğun akli düşünce yoluyla kazanabileceği düşüncesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?
58-) Farabi`nin metafizik ve ahlak düşüncesinde etkisi olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
59-) I-bedeni sağlığına kavuşturmak II-kişiyi veya türü korumak III-Devlet işlerini idare etmek için İbn Sina`ya göre, zevke düşkünlük hangi durumlar da savunulabilir?
60-) I-Fi-İlmil -Ahlak II-Ahlak ve psikolojik Duygular III-İyilik ve Kötülük IV-Tahsilu`s-Saade Yukarıdakilerden hangileri İbn Sina`nın eserleridir?
61-) Farabi`ye göre mutluluk kazanmanın ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir?
62-) Farabi`nin ahlak felsefesinde hatta genel felsefesinde en önem verdiği konu aşağıdakilerden hangisidir?
63-) I-Devlet Başkanı II-Aile Reisi III-Öğretmen Farabi Tahsil`üs-Saade`de kendi dönemindeki uygulamayı örnek göstererek eğitimciden bahsetmiştir. Sözü edilen eğitimciler hangisidir?
64-) Farabi mutluluğun insanda üç kapasiteye bağlı olduğunu düşünmektedir. Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
65-) Farabi siyaset ilminin insan ilişkileri konularını kaleme aldığı eserlere verdiği isim aşağıdakilerden hangisidir?
66-) Aşağıdakilerden hangisi Farabi`nin medeni felsefe çeşitleridir?
67-) ....... göre mutluluğa ulaşmanın koşullarından biri akli ve felsefi yetkinlik diğeri tutkuların bağımlılığından kurtulmaktır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
68-) Farabi`ye göre akli ve fikri erdemlerde ulaşılan hikmet nasıl bir bilgidir?
69-) Farabi`nin felsefesinde hayatın ya da insan ruhunun en yüce amacı ve aynı zamanda en üstün hayr ve isteme mutluluğa ulaşmanın birinci şartı hangi erdemlerdir?
70-) I- Tahsilüs-Saade II- et-Tenbih ala Sebilis-Saade III-Fusulu`l-Medeni IV- es-Siyasetü`l medeniyye V- el- Medinetü`l Fazıla Farabi`nin eserleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
71-) Aşağıdakilerden hangisi Kant’a göre bir eylemi ahlaki olarak iyi yapan koşullardan birisidir?
72-) “Eylemin maksimi sanki senin istemenle genel bir doğa yasası olacakmış eylemde bulun” Kant tarafından ifade edilen bu tanım aşağıdakilerden hangisidir?
73-) Kant ödevden dolayı yapılan eylemde geçen ……..kavramını “yasaya duyulan saygıdan dolayı yapılan eylemin zorunluluğu” olarak tanımlar. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?
74-) Kant’ın ahlak anlayışı aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
75-) Kant’a göre kesin sağlam bilginin tek kaynağı olarak gördüğü bilgi türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
76-) Kant’ın ahlak felsefesinde “ahlaki” saydığı emirler aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
77-) Kant’a göre hem bilgimizi genişleten hem de zorunlu ve tümel geçerliliği olan yargı aşağıdakilerden hangisidir?
78-) Kant kendisini dogmatik uykusundan kimin uyandırdığını söylemiştir?
79-) “İnanca yer açmak için, bilgiyi sınırlandırdım” sözü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
80-) Aşağıdakilerden hangisi İmmanuel Kant’ın eserleri arasında yer almaz?
81-) Thomas’ a göre, devletle birlik, ahenk ve barışın en iyi şekilde yönetimini sağladığına inandığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?
82-) Thomas Aquinas’a göre doğal erdemlerin ölçüsü ve kaynağı ……iken teolojik erdemlerin ölçüsü ve kaynağı … dır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?
83-) Thomas Aquinas’a göre insana Tanrı tarafından verilen dini erdemler aşağıdakilerden hangileridir?
84-) “İnsanın ebedi mutluluğa erişmesi için gerekli olan şey ….. ile Tanrı tarafından gönderilmiş olan …….dır. Thomas’ın ahlak anlayışına göre yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelir?
85-) Tanrı her şeyi bilen, kadr-i mutlak ve iyi bir varlık ise, bu dünyada nasıl olup da kötülük olabilir? Sorusunu soran filozof aşağıdakilerden hangisidir?
86-) Thomas’a göre bilginin ortaya çıkışının ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?
87-) Thomas Aquinas’ın hiyerarşik varlık görüşü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
88-) Thomas Aguinus’un varlık hiyerarşisi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
89-) Thomas Aguinas’ın evrendeki genel düzenden yola çıkarak Tanrı’nın varlığını kanıtlamaya çalıştığı delili aşağıdakilerden hangisidir?
90-) Thomas Aguinas’ın “beş yol” adlı meşhur delillerinden en açık seçik delili aşağıdakilerden hangisidir?
91-) Thomas Aquinas’ın Tanrının varlığını kanıtlamak üzere ileri sürdüğü kanıtlar “beş yol” adı ile meşhur olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?
92-) Thomas Aguinas’ın Tanrının varoluşu, özü, sıfatları, insanın kurtuluşu vb. konuları dolaylı olarak ele aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
93-) Aziz Anselmus’a göre insanın en yüksek hakikati bilebilmesi, bütün hakikatlerin kaynağı olan en üstün ve en yüce hakikatin varlığını anlayabilmesi için, araştırmasına imanla başlaması gerekir? O akıl karşısında ……., felsefe karşısında……öncelik verir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelir?
94-) Skolastik felsefenin filozofları aşağıdakilerden hangisidir?
95-) Augustinus’un siyasal felsefesine göre dünya devletinde ilk günahın sonuçları aşağıdakilerden hangisinde yer almaz?
96-) Güneş ışığının cismani varlıkları göz için görülür hale getirmesi, görme için gerekli aydınlığı sağlaması gibi, ilahi aydınlatmada akılla anlaşılabilir apriori doğruları zihin için akledilir veya kavranabilir hale gelir. Tanrı manevi bir ışık olup insanları aydınlatır. Işık metaforunu kullanan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?
97-) Aziz Augustinus’a göre hakiki bilgeliğe sahip olan insanın rasyonel ruhu, gerçek bilgiye sahip olurken duygusal dünyayla sınırlı kaldığında hiçbir zaman erişemeyeceği kesinliğe erişen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
98-) Aziz Augustinus’a göre bilginin en yüksek derecesini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
99-) Ezeli ve Ebedi öze göre yargılayıp değerlendirilen özler idealardır. İdealar tanrının zihnindedir. Öyleyse Tanrısal idealar duyusal varlıklardan zamansal ve mantıksal bakımdan önce gelir. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgi düzeyine aittir?
100-) Augustinus’a göre bilginin en aşağı derecesini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
Akademi Arabic'te tarafımızca hazırlanan tüm arapça içerik ve diğer ilmi kaynaklar ve ilim dünyası ve Tebyin Ailesi müderrilerine aittir.Telif hakkı ilimdunyasi.com ve Tebyin.com 'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir. Hızır EnnAs